RechtStaete kan u begeleiden bij alle fases van vastgoed- en bouwprojecten, van planvorming en ontwikkeling tot aankoop, bouw, transformatie, verkoop, exploitatie en management. In dat kader bieden wij geïntegreerde juridische en fiscale dienstverlening aan waarbij wij zijn gespecialiseerd in de op deze pagina genoemde terreinen. Klik voor meer informatie op het desbetreffende specialisme.

Wij begeleiden u van a tot z bij de aan- en verkoop van onroerend goedobjecten en -portefeuilles, zoals kantoren, winkels en winkelcentra, woningen en logistieke panden, en bij fusies, overnames en disposities van vastgoedondernemingen. Wij hebben ruime ervaring in het verrichten van (gecombineerde) fiscale en juridische due diligence onderzoeken, het opstellen van onder meer intentie- en koopovereenkomsten, en het voeren van onderhandelingen met de beoogde contractspartner(s). Gelet op de intensieve samenwerking tussen onze fiscalisten en advocaten, kunnen wij uw transactie in één keer en op efficiënte wijze fiscaal en juridisch structureren, dus zonder dat u meerdere adviseurs hoeft in te schakelen en tijd dubbel besteed moet worden. Indien gewenst betrekken wij de top van het Nederlandse vastgoednotariaat, met wie wij langdurige relaties hebben, bij de afronding van uw transactie.

Wij staan zowel aanbestedende diensten als inschrijvers bij in de aanloop naar en tijdens aanbestedingsprocedures. Wij hebben ervaring met het opstellen van aanbestedingsstukken, het begeleiden van inschrijvers bij een aanbesteding en het procederen in aanbestedingsgeschillen.

Wij stellen voor u aannemingsovereenkomsten op en adviseren u vanuit fiscaal en juridisch perspectief over het aannemingstraject. Daarbij zorgt de intensieve samenwerking tussen onze fiscalisten en advocaten ervoor dat in één keer en op efficiënte wijze alle fiscale en juridische aspecten zijn afgedekt. Wij hebben ruime ervaring met alle soorten overeenkomsten. Zo maken wij, als een project dat vereist, tailor made overeenkomsten, en werken wij veelvuldig met de gangbare voorwaarden zoals de UAV 1989/2012, de UAV-GC 2005, FIDIC, NEC en andere (internationale) modellen. Wij zijn ook gespecialiseerd in het voeren van (internationale) bouwrechtelijke procedures, bij de Nederlandse overheidsrechter en bij (internationale) arbitrage instituten zoals de Raad van Arbitrage voor de Bouw, het Nederlands Arbitrage Instituut en het ICC International Court of Arbitration.

Wij zijn ervaren in het voeren van nationale en internationale bouwarbitrages en commerciële arbitrages (bijvoorbeeld in verband met transactiegeschillen). In dat kader treden wij regelmatig op bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw, het Nederlands Arbitrage Instituut en het ICC International Court of Arbitration.

Wij verzorgen voor u de aangiften vennootschaps-, omzet- en inkomstenbelasting. Daarnaast staan wij u bij, bij het beantwoorden van door de Belastingdienst gestelde vragen over de ingediende aangiften en, indien nodig, bij (veelal aangekondigde) ingestelde boekenonderzoeken. Dat houdt onder meer in dat wij uw dossiers die ter inzage aan de Belastingdienst moeten worden verstrekt vooraf controleren en zo nodig de correspondentie met de Belastingdienst voor u voeren. Onze ervaring is dat wij door een goede “hands on” benadering van vragen van de Belastingdienst en het boekenonderzoek al in een vroeg stadium correcties weten te voorkomen of kunnen beperken.

Wij begeleiden u fiscaal en juridisch bij het opzetten en beheren van (vastgoed)fondsen. Vanuit de fiscaliteit is er specifieke aandacht voor de belastingheffing op het niveau van het fonds en van de participanten. Ook voor het voeren van vooroverleg over de – in te nemen – standpunten met de Belastingdienst. Vanuit de advocatuur stellen wij voor u de benodigde overeenkomsten op, waarbij wij, door de intensieve samenwerking met onze fiscalisten, direct rekening houden met de fiscale aspecten. Wij verzorgen onder meer ook de jaarlijkse handleidingen (aangifte instructies) voor de belastingaangiften voor participanten in de fondsen.

Wij adviseren u over het opzetten van de meest optimale en efficiënte fiscale en juridische structuur van uw onderneming en/of belegging, dan wel over herstructurering daarvan. Gelet op de intensieve samenwerking tussen onze fiscalisten en advocaten, kunnen wij dat in één keer en op efficiënte wijze fiscaal en juridisch vormgeven.

Wij behandelen alle aspecten van huur. Of het nu gaat om de huur van onbebouwde grond of bebouwde onroerende zaken zoals kantoorruimte (230a-bedrijfsruimte), bedrijfsruimte (290 bedrijfsruimte) of woningen, wij hebben daarmee ruime ervaring. In dat kader stellen wij huurovereenkomsten op, beoordelen wij huurovereenkomsten vanuit civiel- en fiscaalrechtelijk perspectief, voeren wij eventueel benodigde goedkeuringsprocedures bij de kantonrechter, en procederen wij over huurgeschillen. Gelet op de intensieve samenwerking tussen onze fiscalisten en advocaten bieden wij u ook voor het maken of beoordelen van huurovereenkomsten één loket, en daarmee zo efficiënt mogelijke dienstverlening.

De overheid, waaronder een gemeente, kan in het openbaar belang overgaan tot onteigening van gronden, bijvoorbeeld in het kader van een gebiedsontwikkeling. Wij adviseren en begeleiden in dat kader zowel overheden als private partijen. Ook voeren wij onteigeningsprocedures, zowel de administratieve als de gerechtelijke.

Wij zijn ervaren in procesvoering op alle terreinen waarin wij inhoudelijk zijn gespecialiseerd. Wij adviseren u over proceskansen en -risico’s en staan u in een procedure van a tot z bij, waarbij wij, afhankelijk van wat op dat moment nodig is, op het scherpst van de snede of juist heel subtiel kunnen opereren. Wij procederen voor de rechtbanken en de gerechtshoven. In fiscale zaken procederen wij ook bij de Hoge Raad. In juridische zaken bij de Hoge Raad werken wij samen met de top van de Nederlandse cassatieadvocatuur met wie wij langdurige relaties hebben. In bestuursrechtelijke zaken procederen wij ook bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het feit dat wij zowel fiscale als juridische expertise in huis hebben is van grote meerwaarde in civiele zaken die fiscale aspecten hebben en fiscale zaken die civiele aspecten hebben.

Wij begeleiden u van a tot z bij de (her-)ontwikkeling, realisatie en transformatie van onroerend goedprojecten, zoals kantoren, winkels en winkelcentra, woningen en logistieke projecten. In dat kader analyseren wij de fiscale en juridische risico’s, brengen wij mogelijke fiscale optimalisaties in kaart, begeleiden wij onder meer de aanbesteding- en bestemmingsplanprocedures, en stellen wij voor u de nodige overeenkomsten op (waaronder samenwerkings-, ontwikkel-, realisatie- en aannemingsovereenkomsten). De intensieve samenwerking tussen onze fiscalisten en advocaten zorgt ervoor dat uw project direct en op efficiënte wijze fiscaal en juridisch optimaal wordt vormgegeven. Daarnaast adviseren en begeleiden wij u gedurende de uitvoering van het project, waaronder het voeren van de nodige procedures indien onverhoopt conflicten ontstaan.

Wij zijn gespecialiseerd in alle aspecten van het omgevingsrecht, waaronder ruimtelijke ordening, gebiedsontwikkeling en milieuregelgeving. In dat kader adviseren wij u over onder meer over bestemmingsplannen, exploitatieplannen, de Ladder voor duurzame verstedelijking, de Wet Bibob, (de aanvraag van) onder meer omgevings- en milieuvergunningen, bodembescherming, milieueffectrapportages, energie efficiency regels voor gebouwen etc. Wij begeleiden ook de desbetreffende procedures. Tevens hebben wij ruime ervaring in de geschilvoering op deze terreinen.